Zadzwoń do nas: 22 620 49 95  facebook

Statut

S T A T U T

Fundacji "dla dobra dziecka"

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja  „ Dla dobra dziecka” zwana dalej  „Fundacją” ustanowiona przez Jerzego Wiktora Wiśniewskiego, Grzegorza Zygmunta Pensieka, Hannę Jadwigę Matulka, Macieja Porębę, Jarosława Mariana Sarnę, Jana Trzcińskiego, Krystynę Ewę Malawską-Olbrychowską, Marka Józefa Prędotę, Tomasza Zbigniewa Korczaka, Andrzeja Radzikowskiego, Annę Zawiszę, Jacka Krzysztofa Bobrowskiego, Ryszarda Raczyńskiego, Grzegorza Lato, Lecha Szymańczyka, Krzysztofa Łukaszewicza, Zbigniewa Henryka Starzyka, Wacława Pawlaka, Andrzeja Urbana, Teresę Bernat, Stanisława Wieczorka, Zbigniewa Gołąbka, Henryka Bednarczyka, Wojciecha Pawła Pykało zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę E. Krukowicz  z Kancelarii Notarialnej w Warszawie z dnia  8 listopada 2002 r . Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U.  z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa

 

§ 3

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (Dz.U. Nr. 46,poz.203 ze zm.), w tym Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873)

 

§ 4

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą i siedzibą fundacji.

 

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

 

§ 6

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe, podaje je do publicznej wiadomości oraz przekazuje je Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Rozdział II

Cele i zadania fundacji

 

§ 7

Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

 

§ 8

Celem fundacji jest:

 1. Pomoc matarialna o charakterze zwrotnym i bezzwrotnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, dla dzieci chorych i niepełnosprawnych, w tym dzieci ofiar wypadków komunikacyjnych, a także szczególnie uzdolnionych.
 2. Utworzenie i prowadzenie ośrodka wypoczynkowo-leczniczego, zakładu lecznictwa uzdrowiskowego oraz placówki szpitalnej dla dzieci niepełnosprawnych pochodzenia polskiego bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Działanie na rzecz pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
 4. Działanie na rzecz dzieci-ofiar wypadków komunikacyjnych.
 5. Wspieranie placówek oświatowych takich jak przedszkola, szkoły, domy dziecka poprzez dofinansowywanie ich działalności, a także tworzenie funduszy stypendialnych na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, dla dzieci chorych i niepełnosprawnych, w tym dzieci ofiar wypadków komunikacyjnych oraz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych.

 

§ 9

Fundacja swoje cele realizować będzie poprzez:

 1. udzielanie pomocy materialnej, środowiskowej, oświatowej na rzecz osób wymienionych w § 7 pkt 1,3 i 4;
 2. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
 3. zakup żywności i przekazywanie jej na rzecz osób wymienionych w § 7 pkt 1;
 4. powołanie i prowadzenie placówek typu "ogniska", "świetlice", kółka zainteresowań;
 5. stworzenie ośrodka psychologiczno-terapeutycznego mającego na celu niesienie pomocy dzieciom ofiarom wypadków samochodowych;
 6. organizowanie specjalistycznych szkoleń, badań, konsultacji i doradztwa w zakresie psychologicznym, prawnym, naukowym - przy pomocy i współpracy ekspertów krajowych i zagranicznych - dla dzieci i ich rodziców wymienionych w § 7 pkt. 1;
 7. organizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich i dzieci szczególnie uzdolnionych;
 8. organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci cghorych i niepełnosprawnych oraz będących ofiarami wypadków komunikacyjnych;
 9. gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy.

 

§ 10

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, prowadzących  działalność zbieżną z jej celami.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez  uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, a także współpracę z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz z organizacjami społecznymi.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

 

§ 11

Majątek fundacji stanowi wpłata gotówkowa w kwocie pieniężnej wynoszącej dla osób fizycznych 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz  dochody, uzyskane z:

 • subwencji,
 • darowizn;
 • spadków i zapisów,
 • zbiórek i  imprez publicznych;
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • dochodów z kwot na rachunkach bankowych, w szczególności lokat terminowych
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację.

 

§ 12

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania nim organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywania go na rzecz członków Fundacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania go na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 13

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 12 000 (dwanaście tysięcy) złotych, z czego na działalność gospodarczą Fundacja przeznacza 5000 (pięć tysięcy) złotych.

 

§ 14

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 16

Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 17

Decyzje w sprawie rozporządzania składnikiem majątku trwałego podejmuje Rada Fundacji.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 18

Organami fundacji są;

 1. Rada Fundacji – zwana dalej „Radą”,
 2. Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”
 3. Komisja Rewizyjna

 

§ 19

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech (3) osób.
 2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy.
 3. Rada Fundacji może w drodze uchwały powoływać do swego grona nowych członków.
 4. Z ważnych powodów Rada Fundacji może w drodze uchwały odwołać członka Rady z przyczyn wymienionych w  §  23.

 

§ 20

 1. Rada Fundacji obraduje co najmniej raz w roku.
 2. O terminie posiedzenia Zarząd Fundacji zawiadamia członków Rady Fundacji listami poleconymi co najmniej 14 dni przed odbyciem posiedzenia. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Rady Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, iż znają termin posiedzenia.
 3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Statut Fundacji lub przepis prawa stanowią inaczej.

 

§ 21

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Opracowywanie regulaminu działania Rady Fundacji;
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 3. Wytyczanie kierunków działania Fundacji;
 4. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.
 7. Zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji.
 8. Nadawanie godności członka honorowego.
 9. Podejmowanie innych uchwał.
 10. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 22

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

 

§ 23

 1. Zarząd składa się z  jednej (1) do pięciu osób, powołanych na okres 4 lat uchwałą Rady Fundacji. Uchwała określa, komu przysługuje tytuł Prezesa Zarządu. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów oddanych.
 2. Z pośród członków Zarządu Prezes wybiera Wiceprezesa.
 3. Członkostwo zarządu ustaje z chwila odwołania bądź śmierci członka zarządu;
 4. Odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględna większością głosów oddanych, następuje w razie:
  • złożenia rezygnacji;
  • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka zarządu;
  • choroby, ułomności, utraty sił-powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  • niedopełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
  • istotnego naruszenia postanowień Statutu;
 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności

Uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu fundacji należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalności Fundacji;
 2. Reprezentowanie fundacji na zewnątrz;
 3. Prowadzenie listy ofiarodawców;
 4. Przedkładanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;
 5. Przedkładanie na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu innych niż przewiduje ustawa sprawozdań z działalności Fundacji;
 6. Realizowanie uchwał Rady Fundacji;
 7. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
 8. Stosownie do potrzeb powoływanie oddziałów terenowych, które działają wg. regulaminów uchwalonych przez Radę Fundacji;
 9. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 10. Powoływanie Kierowników zakładów oraz zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego zakładów;
 11. Powoływanie doraźnych zespołów doradczych.

 

§ 25

 1. Fundację może reprezentować i podpisywać w jej imieniu dokumenty Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak n8iz raz na trzy miesiące.

 

§ 27

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy;
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa ustawą Rada Fundacji.

 

§ 28

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 2. Wynagrodzenie pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.
 3. Wynagrodzenie członka Zarządu nie może przekroczyć półtorakrotnego(1,5) przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji gospodarczej ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Rozdział V

 Działalność gospodarcza fundacji

 

§ 29

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 1. 55.40.Z Bary
 2. 55.51.Z Stołówki
 3. 63.30 C Działalność biur turystycznych;
 4. 70.11.Z Zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 5. 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 6. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
 7. 22.12.Z Wydawanie gazet;
 8. Utworzenie i prowadzenie placówek szkolnictwa wyższego;
 9. Obsługa marketingowa imprez sportowych;
 10. Prowadzenie sklepu ze sprzętem sportowym;
 11. Prowadzenie kursów specjalistycznych w sportach ekstremalnych;
 12. Świadczenie usług w zakresie przemysłu poligraficznego;
 13. Świadczenie usług w zakresie informatyki.

Jeżeli do prowadzenia działalności w wyżej podanym przedmiocie wymagane jest zezwolenie lub koncesja, Fundacja podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu.

 

§ 30

Zarząd Fundacji przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej        środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

 

§ 31

Organizacja działalności gospodarczej:

 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej "zakładami".

 2. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi fundacji i podlegają jej zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu jego Kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia , zwłaszcza zaś do zbycia zbycia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

 7. Zakres działania zakładów oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony Przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu

 

§ 32

Zmiany niniejszego Statutu może dokonywać Rada Fundacji w drodze uchwały.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 33

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu Fundacji na podstawie uchwały  Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów oddanych.

 

§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 35

W momencie uzyskania osobowości prawnej przez Fundację, uprawnienia fundatorów mają charakter praw osobowych, nie mają charakteru cywilnego i nie tworzą praw podmiotowych. Są one niezbywalne.

 

§ 36

Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje  Rada Fundacji  w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 37

Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji, przeznaczony zostanie na cele statutowe wskazane uchwałą  Rady Fundacji.

 

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Warszawa, dnia 02 czerwca 2004 r.